+ 48 81 827 21 85 info@fajnabiblioteka.pl

Ochrona Danych Osobowych

Załącznik nr 4.2 do

Polityki Ochrony Danych Osobowych

Opolskiego centrum Kultury

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W OPOLU LUBELSKIM

I. Wskazanie administratora danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolskie Centrum Kultury z siedzibą w Opolu Lubelskim (ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie), przedstawicielem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim (Biblioteka) jest kierownik – Małgorzata Pidek tel.: 81 827-21-85, adres e-mail: info@fajnabiblioteka.pl
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Wojciecha Podlaskiego, z którym można skontaktować się w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na  adresem
  e-mail: iod@ockopolelubelskie.pl      

II. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a, c i f rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4 maja 2016 r., L119/1),
 • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539),
 • ustawa z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439).

III. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę w następującym celu:

 • rejestrowania wypożyczeń zbiorów oraz zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
 • prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;
 • prowadzenia procesów windykacyjnych w przypadku nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki;
 • realizacji ustawowych obowiązków i/lub zadań Biblioteki;
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bibliotekę, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Biblioteki, zgłaszanie potencjalnych czynów zabronionych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.
 • w przypadku związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

IV. Obowiązek podania danych osobowych Bibliotece

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne
do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Celem skutecznego odzyskania materiałów bibliotecznych lub ich równowartości niezbędny jest numer PESEL. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie przez Panią/Pana z zasobów bibliotecznych.

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, odbiorcami Pani/Pana dane osobowych mogą również być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 • podmioty wspierające Bibliotekę w jej działalności ustawowej, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Biblioteki (tzw. Procesorzy danych). Procesor danych będzie mógł przetwarzać powierzone dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z przepisami prawa, tj. 5 lat od dnia przeprowadzenia ostatniej czynności na koncie bibliotecznym.

VII. Profilowanie danych osobowych

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, przysługują

Pani/Panu następujące prawa wynikające z RODO:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Biblioteka nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.