+ 48 81 827 21 85 info@fajnabiblioteka.pl

Ochrona Danych Osobowych

Załącznik nr 4.2 do

Polityki Ochrony Danych Osobowych

Opolskiego centrum Kultury

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W OPOLU LUBELSKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO), Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim (dalej „biblioteka”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

I. Wskazanie administratora danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Lubelskiej 30, (kod pocztowy: 24-300), przedstawicielem biblioteki jest kierownik – Małgorzata Pidek tel.: 81 827-21-85, adres e-mail: info@fajnabiblioteka.pl
 1. Dyrektor Opolskiego Centrum Kultury wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Jaromira Dylewskiego, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 81 827 25 67, bądź adresem e-mail: iod@ockopolelubelskie.pl      

II. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest:

 • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539),
 • ustawa z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439).

III. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miejsko – Gminną Bibliotekę w następującym celu:

 • rejestrowania wypożyczeń zbiorów oraz zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
 • prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;
 • prowadzenia procesów windykacyjnych w przypadku nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki;
 • realizacji ustawowych obowiązków i/lub zadań Biblioteki;
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bibliotekę, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Biblioteki, zgłaszanie potencjalnych czynów zabronionych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.
 • w przypadku związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

IV. Obowiązek podania danych osobowych Bibliotece

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Celem skutecznego odzyskania materiałów bibliotecznych lub ich równowartości niezbędny jest numer PESEL. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie przez Panią/Pana z zasobów bibliotecznych.

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych   w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców, w szczególności:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
 1. podmiotom wspierającym Bibliotekę w jej działalności ustawowej, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Biblioteki (tzw. Procesorzy danych). Procesor danych będzie mógł przetwarzać powierzone dane wyłącznie na udokumentowane polecenie  administratora tych danych.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z przepisami prawa, t.j. 5 lat licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej operacji na koncie bibliotecznym.

VII. Profilowanie danych osobowych

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, przysługują

Pani/Panu następujące prawa wynikające z RODO:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoba której dane dotyczą ma prawo otrzymania od Biblioteki swoich danych osobowych, które dostarczyła Bibliotece w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

IX. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez bibliotekę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Biblioteka nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Warto odwiedzić

Nowości

Czcionka
Kontrast