+ 48 81 827 21 85 info@fajnabiblioteka.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Zawartość nie wyświetla się i niedziała tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).

• Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

• Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

• większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Iwaniak, info@fajnabiblioteka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 827 21 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie do obsługi użytkowników niepełnosprawnych i przystosowanie księgozbioru.

BUDYNEK

 1. Budynek 3-kondygnacyjny z jednym wejściem od ulicy Stary Rynek.
 2. Do wejścia prowadzą schody i podjazd dla wózków inwalidzkich.
 3. Drzwi wejściowe oraz prowadzące do Wypożyczalni dla dzieci o szerokości, która umożliwia łatwy wjazd osobom na wózkach.
 4. Wysokość regałów oraz duży odstęp pomiędzy regałami zapewniają swobodę przemieszczanie się osoby niepełnosprawneji wybór książek.
 5. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, z zamontowanym dzwonkiem alarmowym.
 6. Obsługą dorosłych czytelników na wózkach inwalidzkich i niepełnosprawnych zajmują się bibliotekarze z Wypożyczalni dla Dorosłych i Oddziału Pedagogicznego, którzy przynoszą potrzebne książki na parter.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Bezpośrednio przed wejściem do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie dwa miejsca znajdują się na parkingu położonym Sądem Rejonowym ok. 50 m od wejścia do budynku.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

KSIĘGOZBIÓR

 1. Biblioteka posiada zbiór audiobooków liczący 1000 jednostek inwentarzowych, a także książki z dużą czcionką dla osób niewidomych i niedowidzących.
 2. Biblioteka jest wyposażona w 2 czytaki, które udostępniane są użytkownikom niepełnosprawnym.

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich